31. januar 2013

Anker_Snderborg_slot_vinter_482.jpg

Syddanmark er Nordens største turistregion, og der ventes stigende beskæftigelse. Foto: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune

 

Sidste chance: Ca. 20 mio. kr. til Grøn Vækst i Syddanmark

Har du et projekt indenfor turisme, fødevarer, natur eller klima og miljø, som kan skabe nye job og samtidig gavne miljøet? Så er der mulighed for at søge støtte fra programmet Grøn Vækst - en pulje på ca. 20 millioner kr. i Region Syddanmark. Sidste chance for at søge er den 12. marts: Se Region Syddanmarks forklaring om indsatsområderne her:

Udvikling og markedsføring af syddansk turisme
Turismen er en erhvervsmæssig styrkeposition i Syddanmark og et vigtigt erhverv i landdistrikts­kommunerne. Syddanmark er Nordens største turistregion med 14,3 mio. årlige overnatninger. Størstedelen af overnatningerne er i landdistriktskommunerne. Turismen er et erhverv, hvor der forventes stigende beskæftigelse. Beskæftigelsen i turismen er steget 12,4 %. Samtidig er døgnforbruget pr. turist i den syddanske turisme lav og de udenlandske overnatninger er faldende. Der er behov for udvikling af både turismeproduktet og markedsføringen af den syddanske turisme, hvis væksten skal fastholdes.
Ansøgninger til indsatsområdet skal bidrage til at skabe nye typer jobs i turisterhvervet, flere ansatte i turisterhvervet, øget døgnforbrug pr. turist, flere overnatninger og flere endagsturister i landdistriktskommunerne.

 

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for fødevareerhvervet
Fødevareerhvervet er en anden erhvervsmæssig styrkeposition i Syddanmark og særlig i mange landdistriktskommuner. Beskæftigelsen i hele værdikæden i fødevareerhvervet udgør 18 % af den samlede private beskæftigelse i Syddanmark. Men beskæftigelsen er under pres. På 10 år er der sket et fald på 10.000 beskæftigede i fødevareerhvervet i Syddanmark. Oplevelsesøkonomien er et potentiale for ny vækst i fødevareerhvervet. Analyser fra EBST viser, at efterspørgslen efter oplevelser vokser og er et vigtigt konkurrenceparameter i den globale konkurrence. Oplevelsesbaseret forretningsudvikling i fødevareerhvervet er en udviklingsmulighed for det syddanske fødevareerhverv.Ansøgninger til indsatsområdet skal bidrage til at skabe nye typer jobs, flere ansatte, større dækningsbidrag og større eksport i fødevareerhvervet.

 

Naturkvalitet og –oplevelser
Den syddanske natur er en tredje styrkeposition. Syddanmark har varierede naturområder af høj kvalitet som Vadehavet, hedelandskabet i Midtjylland, isrands- og fjordlandskabet i Østjylland, samt øhavet og godslandskaberne på Fyn. Syddanmark har desuden mange sammenhængende vandreruter som Øhavsstien, Gendarmstien, Hærvejen, Nordsøstien og kyst-til-kyst stien. Både forbedring af naturkvaliteterne i de syddanske naturområder og forbedringen af tilgængeligheden til naturen vil styrke den syddanske natur. For eksempel angiver 40 % af de udenlandske turister i Danmark, at adgangen til vandreruter er afgørende for deres valg af feriested. Synliggørelse og forbedringer af vandreruterne er derfor også et vigtigt potentiale for turismen.
Ansøgninger til indsatsområdet skal bidrage til at skabe etablering/bevarelse af naturarealer, bevarelse af truede arter, flere besøgende til naturområder og flere sammenhængende stisystemer i naturen.

 

Klima- Energi og miljø
Den fjerde udfordring er klimaudfordringen. Langt den overvejende del af anerkendte videnskabsfolk konkluderer samstemmende, at klimaforandringerne er påvirkede af menneskelig aktivitet. Det er nødvendigt at få stabiliseret atmosfærens indhold af CO2 for at begrænse konsekvenserne, som klimaforandringerne ellers vil få globalt. Klimaforandringerne medfører langt hyppigere og mere ekstreme vejrforhold, som er dyre for samfundet, erhvervet og borgerne. Der er behov for at arbejde med klimatilpasning for at imødekomme fremtidens vejrforhold. Det er desuden vigtigt for bosætningen i landdistrikterne, at der udvikles og etableres nye energisystemer. I landdistrikterne er det ikke muligt at koble sig på byernes fællesløsninger. Derfor skal der findes nye løsninger, så det prismæssigt er lige så attraktivt at bo landet som i byerne.
Ansøgninger til indsatsområdet skal bidrage til at skabe reduktion af energiforbrug, reduktion af CO2-udledning og en mere energieffektiv produktion.

Grøn Vækst-udvalget prioriterer større, sammenhængende satsninger.
Man kan læse mere om ansøgningsprocedure, krav og kriterier på www.regionsyddanmark.dk/grønvækst