12. januar 2012

Juryen: Sønderborg er på rette kurs

Rapporten med anbefalinger fra den internationale jury, som har sendt Sønderborg videre til finalen i dysten om Europæisk Kulturhovedstad 2017, giver grund til optimisme.

- Med den rapport er jeg for alvor begyndt at tro på, at vi kan blive Europæisk Kulturhovedstad. Det siger Else Christensen Redzepovic, leder af Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs kandidatur. Rapporten, der udkom lige op til jul, er nu oversat til dansk af 2017 Sekretariatet i Sønderborg. Den bringes i sin fulde længde i bunden af denne artikel. Blandt andet kan man læse følgende:

”Juryen påskønnede den klarhed, livagtighed og entusiasme, der tydeligt var til stede i Sønderborgs ansøgning og præsentation. Det grundlæggende koncept ”Fremad mod en Countryside Metropolis” blev vurderet som et attraktivt grundlag med potentiale til at blive en virkelig styrke for programmet.”

Det centrale koncept, Countryside Metropolis, bør dog udbygges og udvikles yderligere, lyder det som én ud af en række anbefalinger fra juryen, der også beder om, at Sønderborg styrker det kunstneriske program og dokumentationen for støtte fra en større kreds.

2017_presentation_-_waiting_for_the_result_-_foto_Sonderborg2017__komp.jpg
Her venter Sønderborg i Kulturministeriet på dommen fra juryen. Er vi videre eller ej? Det kom vi, og kommentarerne fra den internationale jury, som nu foreligger, giver noget at arbejde med. Foto: Patricio Soto, Sønderborg2017

Sønderborg er i fuld gang

Disse anbefalinger havde 2017 Sekretariatet ventet og har længe forberedt en indsats på netop disse felter. En række kunstneriske rådgivere, blandt andre Sue McCauley fra Australien, er derfor blevet tilknyttet i den nuværende fase, hvor der arbejdes med den endelige ansøgning, som skal afleveres 15. juni.

Derefter venter forberedelser til 23. august, når en del af juryen besøger Sønderborg og til endnu en præsentation efterfulgt af den endelige afgørelse i Kulturministeriet 24. august. I rapporten kan man i øvrigt også læse, at juryen opfatter ansøgningerne fra de to deltagende byer, Aarhus og Sønderborg, som meget forskellige.

Gavner os uanset hvad

Juryen bemærker også, at det arbejde, som de deltagende byer allerede har udført, vil være til gavn uanset det endelige udfald af konkurrencen. Arbejdet vil styrke kulturens rolle i byernes udviklingsstrategi samt stimulere og berige det lokale kulturliv.

RAPPORTEN:

"RAPPORT OM FORELØBIG UDVÆLGELSE"

Udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad 2017, KØBENHAVN, 21. december 2011, Dok. nr. 1167664

1. Indledning

I overensstemmelse med afgørelse nr. 1622/2006/EU af Europa-Parlamentet og Rådet af 24. oktober 2006 om en fællesskabsaktion for Den Europæiske Kulturhovedstad for årene 2007-2019 (herefter benævnt "afgørelsen") er der blevet arrangeret en konkurrence for at udpege en dansk by til Europæisk Kulturhovedstad (ECOC) i 2017.

Forvaltningsmyndigheden for ECOC-konkurrencen i Danmark er det danske kulturministerium. Proceduren for gennemførelse af denne afgørelse i Danmark blev fastlagt i dokumentet "Rules of Procedure — Competition for the 2017 European Capital of Culture title in Denmark", der er underskrevet af den danske kulturminister den 27. oktober 2011 (i det følgende benævnt "reglerne" ).

I overensstemmelse med afgørelsen og reglerne har det danske kulturministerium ansvaret for den foreløbige udvælgelse, udvælgelsesmøder og koordinering af besøg af juryens repræsentanter til de byer, der er blevet foreløbigt udvalgt.
Europa-Kommissionen giver ministeriet vejledning, når det er nødvendigt. Juryen blev udpeget af den danske kulturminister i oktober 2011. I henhold til artikel 7 i afgørelsen om iværksættelse af første fase af konkurrencen, kaldet "foreløbig udvælgelse", skal juryen vurdere ansøgningerne i overensstemmelse med kriterierne i artikel 4 i afgørelsen og efter denne vurdering nå til enighed om en slutliste over byer, der skal undersøges nærmere, og fremlægge en rapport med anbefalinger til de udvalgte byer.

Følgende to byer indgav den 30. september 2011 en ansøgning om titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017:

Aarhus og Sønderborg.

Ansøgningerne (på engelsk og dansk) blev sendt videre til juryens medlemmer efter udløbet af indleveringsfristen. Det danske kulturministerium indbød juryen til et møde om den foreløbige udvælgelse, som blev afholdt i København den 24. og 25. november 2011. Alle tretten medlemmer af juryen var til stede – 7 medlemmer udpeget af EU-institutionerne og 6 medlemmer udpeget af den danske kulturminister i henhold til artikel 6 i afgørelsen.

I overensstemmelse med artikel 6 i afgørelsen udpegede juryen Dr. Manfred Gaulhofer som formand og Christine Buhl Andersen som næstformand. Kulturministeriet fungerede som referent. På det foreløbige udvælgelsesmøde var både Aarhus og Sønderborg repræsenteret på højeste niveau ved deres borgmester, og fremtrædende personer fra de organisatoriske udvalg, der er udpeget af byerne, var med i de delegationer, der præsenterede programmerne for juryen.

Hver by havde 1 time og 15 minutter – 30 minutter til præsentation og 45 minutter til spørgsmål og svar. Juryen foretog en grundig vurdering af de ansøgninger, der var blevet indsendt af de ansøgende byer, samt af deres præsentationer og svarene på eksperternes spørgsmål under høringerne. Det stod klart for juryen, at forfatterne havde gjort en betydelig indsats for at præsentere deres visioner for programmet til Europæisk Kulturhovedstad 2017 på overbevisende vis.

Juryen anerkendte hver bys store ønske om at være vært for begivenheden og det arbejde, de i den forbindelse var parat til at forpligte sig til. Juryen bemærkede også, at det arbejde, som de deltagende byer allerede har udført, vil være til gavn uanset det endelige udfald af konkurrencen. Arbejdet vil styrke kulturens rolle i byernes udviklingsstrategi samt stimulere og berige det lokale kulturliv.

For at udarbejde slutlisten over byer har juryen:

• grundigt vurderet, i hvilket omfang kandidaterne opfylder målsætningerne for Europæisk Kulturhovedstad i henhold til artikel 3 i afgørelsen og kriterierne i artikel 4 i afgørelsen: "Den europæiske dimension" og "Byen og borgerne"

• vurderet nøjagtigheden og kvaliteten af byernes svar på spørgsmålene i ansøgningsskemaet

• vurderet den potentielle nationale og europæiske påvirkning, som programmerne for Europæisk Kulturhovedstad kan have

• omhyggeligt vurderet præsentationerne, der er udarbejdet af byerne, og diskuteret ansøgningerne med dem for at få et bedre indblik i deres forslag

• taget med i overvejelserne, at de byer, som skulle udvælges foreløbigt, burde være dem, der bedst opfylder kravene og er i stand til at garantere levering i praksis af programmet for begivenheden.


2. Byernes præsentationer og juryens vurdering

De to byer præsenterede hver deres program for ECOC 2017-begivenheden for juryen. Juryen bemærkede, at begge præsentationer var meget interessante og meget forskellige.

Aarhus

Delegationen fra Aarhus brugte store plancher (billeder, tekst og diagrammer) til at præsentere forskellige centrale aspekter af visionen fra Aarhus, byens rige kulturliv samt udviklingsstrategien i forbindelse med uddannelse og turisme. Delegationen præsenterede også det geografiske område, der er involveret i projektet, bestående af Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner i regionen, og påpegede de små samfunds stærke motivation for at deltage i en sådan begivenhed i et decentraliseret land som Danmark. Delegationen optegnede desuden en tidsplan for forberedelserne i løbet af året og for selve året.

Det centrale begreb "Rethink" blev introduceret, og delegerede fra forskellige institutioner og sektorer præsenterede de potentielle fordele, de forventede at opleve, hvis Aarhus udpeges som vært for begivenheden Europæisk Kulturhovedstad 2017. Konceptet for programmet fokuserede på tre områder (by/værdier/kreativitet) og 10 temaer. De forskellige steder og tidspunkter, der er planlagt for de vigtigste dele af programmet, blev også præsenteret i detaljer.

Hvad angår økonomien fremlagde delegationen et driftsbudget for 2013-2018 på 66,7 millioner euro, hvoraf 75 % vil gå til programmet og 12 % til promovering og markedsføring. Indkomstkilden vil først og fremmest være den nationale regering (26,7 millioner euro) og Aarhus selv (13,3 millioner euro) efterfulgt af de kommuner, der deltager i projektet, samt Region Midtjylland.

Til at gennemføre begivenheden vil der blive oprettet en selvstændig fond, der vil være klar, så snart byen bliver nomineret. Fonden vil være sammensat af et sekretariat og en bestyrelse, hvoraf sidstnævnte vil bestå af både politiske repræsentanter og repræsentanter fra civilsamfundet, som vil fastlægge de overordnede retningslinjer for projektet. Sekretariatet vil beskæftige sig med planlægning og koordinering af programmet, budgettet og kommunikation. Programmets ledelse vil være ganske decentraliseret med tre formænd.

Juryens vurdering

Juryen anerkendte det høje ambitionsniveau, den moderne tilgang og innovationen i den omfangsrige præsentation fra Aarhus. Juryen bemærkede dog også ansøgningsbogens måske deraf medfølgende kompleksitet – grænsende til det uigennemsigtige – der ikke følger den anbefalede struktur i Proposed Application, overskrider det maksimale antal sider og lader væsentlige spørgsmål stå ubesvarede.

Juryen anerkendte den stærke politiske koalition omkring programmet, men var overrasket over at se en nominel lav finansiel forpligtelse til kultur i byens budget (ifølge ansøgningsbogen er omkring 1 procent af byens årlige budget dedikeret til kultur).

Mens præsentationen på overbevisende vis beskrev det eksisterende kulturelle liv og mulighederne og potentialet i byen og regionen, trænger "Den europæiske dimension"-del af programmet ikke igennem og er næsten helt fraværende i ansøgningen. Juryen vil også gerne se en mere gennemarbejdet strategi for at sikre programmets bæredygtighed på lang sigt.

Generelt set var juryen enig om, at Aarhus-programmets koncept "Rethink", som dybest set virkede ambitiøst og gennemtænkt, havde brug for et gennemsyn, og at der skulle arbejdes mere på klare svar til spørgeskemaet.

Sønderborg

Præsentationen fra Sønderborg begyndte med en trompetfanfare fra et medlem af delegationen. Herefter præsenterede hver enkelt delegeret deres baggrund og forbindelse til både byen Sønderborg og organisationen bag Europæisk Kulturhovedstad i Sønderborg. Delegationen fortalte så om de centrale metodologier i deres program, der består af en bro-metafor i tre dele.

De delegerede præsenterede Rainbow Bridge, Mind Bridge og Vitality Bridge og forklarede, hvordan hver af disse metodologier vil styrke projektet og temaet for Kultur over Grænser. Herefter tydeliggjorde delegationen det underliggende koncept og visionen for Sønderborg som Countryside Metropolis. De delegerede fortalte så om relevansen af deres program i lyset af kriterierne i artikel 4 i afgørelsen, dvs. "Den europæiske dimension" og "Byen og borgerne". "Den europæiske dimension" blev benævnt ved Sønderborgs ambition om at åbne op og berige området med udgangspunkt i personlige relationer og udvide disse til et europæisk netværk baseret på et lokalt fundament.

Sønderborg-delegationen fremførte, at projektet er en relevant og effektiv reaktion på det aktuelle og problematiske fald i antallet af unge i området, hvilket betyder, at når 10 unge forlader regionen, vender 8 aldrig tilbage eller erstattes af nye tilflyttere.

Delegationen præsenterede også nøgletal i budgettet. Det blev forklaret, hvordan der kunne redegøres for de budgetterede driftsudgifter for 2012-2018 på omkring 53 millioner euro. Sønderborg har planer om at bruge 33 millioner euro (62 % af det samlede budget) på selve programmet, 13 millioner euro (24 % af det samlede budget) på promovering og markedsføring, 5 millioner euro (10 %) på administration og 2 millioner euro (4 %) på andre udgifter. De største indkomstkilder vil være den nationale regering (42 %), regionen (23 %) og byen (19 %).

Sønderborg skitserede organisationen, der vil gennemføre begivenheden. Den planlagte struktur består af forskellige centrale elementer, herunder et uafhængigt juridisk organ, der vil være funktionelt senest i marts 2013; en styrende direktion bestående af ni medlemmer, der repræsenterer forskellige interessenter; fire satellitudvalg og -nævn, der rapporterer direkte til direktionen.

Juryens vurdering

Juryen påskønnede den klarhed, livagtighed og entusiasme, der tydeligt var til stede i Sønderborgs ansøgning og præsentation. Det grundlæggende koncept "Fremad mod en countryside metropolis" blev vurderet som et attraktivt grundlag med potentiale til at blive en virkelig styrke for programmet.

Juryen anerkendte også, at det grundlæggende koncept danner en god ramme for på generel vis at kommunikere de store potentielle fordele, der ligger i at vinde titlen som Europæisk Kulturhovedstad.

Juryen fandt dog samtidig, at der stadig er behov for yderligere udvikling af konceptet og en mere detaljeret udformning.
Den medfødte europæiske dimension i Sønderborg som by er en klar styrke. Juryen følte dog, at det kunstneriske niveau, den overordnede sammenhæng, kurs og fokus har behov for videre underbygning. Det samme er tilfældet med programmets finansielle og organisatoriske gennemførlighed. Konkret var juryen bekymret over den tilsyneladende begrænsede eksterne støtte til programmet og integrationen af andre lokale kommuner på den tyske side.

3. Generelle konklusioner

Efter en grundig diskussion blandt juryens medlemmer af de to præsentationer og ansøgningsdokumenterne blev det bestemt, at begge kandidatbyer i denne fase opfylder målsætningerne i processen og de kriterier, der er fastsat i afgørelsen. Juryen mente også, at begge kandidatbyer har potentiale til at udvikle og levere et program, der lever op til forventningerne.

Juryen besluttede derfor enstemmigt at anbefale, at følgende byer går videre til den endelige udvælgelsesfase i den danske konkurrence om titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017:

Aarhus og Sønderborg

Juryen videregiver sin anbefaling til den danske kulturminister i form af denne rapport. Juryen offentliggjorde første gang slutlisten over de byer, da den blev fremsat af formanden Dr. Manfred Gaulhofer, på et pressemøde den 25. november 2011 umiddelbart efter det foreløbige udvælgelsesmøde.

4. Anbefalinger

Efter at have læst byernes ansøgningsdokumenter, set deres præsentationer og deltaget i udvekslingen af oplysninger i spørgsmål og svar-runden var det juryens opfattelse, at begge byer i betydelig grad skal forbedre deres ansøgninger for at vise, at de rent faktisk er i stand til at nå det nødvendige kvalitetsniveau, som Europæisk Kulturhovedstad-begivenheden kræver. Juryen fremsatte følgende anbefalinger til byerne i henhold til artikel 7 i afgørelsen.

Aarhus

Juryen anbefaler, at Aarhus i processens endelige udvælgelsesfase i mindre grad fokuserer på programmets sammensætning og i stedet lægger vægt på konkrete målsætninger og forventninger i relation til den overordnede ECOC-begivenhed.

Juryen var imponeret over ambitionsniveauet i den meget komplekse ansøgning, men så et virkeligt behov for at gøre ansøgningen mindre abstrakt og strukturen mindre kompleks (således at den er i overensstemmelse med strukturen i Proposed Application). Samtidig bør der lægges vægt på de ønskede resultater.

Denne anbefaling afspejler også juryens bekymring for, at Aarhus kan have særdeles svært ved i tilstrækkeligt omfang at
kommunikere den aktuelle ansøgnings meget komplekse og alt for procesfokuserede vision til offentligheden, hvilket igen kan resultere i en skadelig mangel på begejstring og engagement blandt borgerne.

Juryen oplevede en iboende fare for inerti i tilbøjeligheden til konstant at genoverveje alt og anbefaler derfor, at Aarhus udvælger en mindre række af deres mange store projekter til yderligere udvikling. Desuden ser juryen gerne, at Aarhus opstiller konkrete tidstabeller for disse projekter med anførelse af de tilsvarende nødvendige tiltag og rationalet bag de respektive projekter.

I forbindelse med den endelige udvælgelsesfase har juryen også behov for at se en fuldt udviklet europæisk dimension i ansøgningen, da dette nøgleaspekt af begivenheden ikke er ordentligt præsenteret i ansøgningn hidtil. Ansøgningen skal angive konkrete europæiske regioner eller lande, byer, partnere, temaer og projekter og deres rolle i Aarhus-programmet. Den europæiske dimension skal sikre europæisk merværdi som angivet i bedømmelseskriterierne for konkurrencen (se artikel 3 og 4 i afgørelsen).

Juryen anbefaler, at spørgsmålet om bæredygtighed som nævnt i evalueringens kriterier (se artikel 4 i afgørelsen) beskrives tydeligt i den endelige ansøgning. Juryen vil gerne se konkrete strategiske planer og forventninger vedrørende den gavnlige langsigtede effekt af Europæisk Kulturhovedstad 2017-begivenheden.

Endelig vil juryen gerne se en mere konkret og præcis specifikation af den rolle, som den omkringliggende region og partnerne skal spille.

Juryen forventer at modtage en ansøgning af en rimelig længde og insisterer på, at ansøgningsdokumentet er begrænset til 120 siders tekst. Det er også vigtigt, at alle spørgsmål og tilhørende svar tydeligt fremgår af ansøgningsdokumentet.

Sønderborg

Først og fremmest anbefaler juryen, at det centrale koncept Countryside Metropolis udbygges og udvikles yderligere, således at der opnås en langt klarere og fokuseret vision for det forventede resultat.

Juryen mente også, at den kunstneriske dimension i Sønderborgs program har brug for større intellektuelle ambitioner for at nå det kunstneriske kvalitetsniveau, der forventes af Den Europæiske Kulturhovedstad. Dette betyder, at der skal arbejdes på flere niveauer. Kvaliteten af de specifikt danske kunstneriske elementer bør revideres med henblik på at kombinere kunstnerisk kvalitet med det attraktive lokale islæt og fokus.

Relevansen af de enkelte kunstneriske projekter og deres forbindelse til det centrale begreb Countryside Metropolis skal i høj grad styrkes og præciseres. Dermed skulle ansøgningens i øjeblikket alt for ad hoc- og buttom up-prægede kunstneriske dimension få bedre retning og fokus.

Juryen foreslår også, at Sønderborg forbedrer ansøgningen ved at inddrage flere eksterne partnere og beskrive forholdet til disse partnere. Syddansk Universitet kunne blive tilbudt at spille en større rolle, og partnerskaber med byer som Ribe og Esbjerg i Danmark og Kiel og selv Hamborg i Tyskland kunne yderligere styrke ansøgningens kunstneriske, økonomiske og organisatoriske robusthed. Sønderborgs planer om at integrere andre kommuner og opbygge alliancer med sin egen region skal ligeledes præciseres yderligere i det endelige ansøgningsdokument.

Sønderborg-delegationen beskrev overbevisende, hvordan en del af drivkraften bag ansøgningen til Europæisk Kulturhovedstad 2017 skyldes fraflytningen af unge fra regionen. Juryen vil derfor gerne se denne udfordring beskrevet mere klart og mere omfattende i ansøgningen. Dette bør gøres i form af en integreret (i modsætning til en tilføjet) strategi, der sikrer, at områdets subkulturer og unge involveres og engageres.

Selvom juryen endvidere mente, at Sønderborg har en stærk medfødt europæisk dimension på grund af byens meget transnationale identitet, vil juryen gerne se en mere grundig præcisering af de konkrete projekter vedrørende kriteriet "den europæiske dimension" i ansøgningen. Selvom Sønderborg skal forblive det naturlige centrum i projektet, vil juryen gerne se flere projekter, der foregår uden for selve Sønderborg, og en specifikation af de geografiske placeringer af disse projekter.

Som et sidste punkt følte juryen, at det snævre fokus på det tyske mindretal i Sønderborgs ansøgning bør suppleres med et bredere fokus på også andre minoriteter.

Generelle anbefalinger

Byerne Aarhus og Sønderborg forventes at udføre deres endelige ansøgninger på baggrund af de kriterier og målsætninger, som arrangementet kræver. Især bør begge byer tage juryens vurderinger og anbefalinger som nævnt ovenfor i betragtning. Juryen insisterer også på at modtage ansøgninger af en rimelig længde, og ansøgningsdokumentet bør ikke være længere end 120 siders tekst.

Juryen forventer desuden, at ansøgningerne er i overensstemmelse med strukturen i Proposed Application.

5. Besøg

For at få mere fyldestgørende oplysninger til den endelige udvælgelsesproces vil juryen besøge de foreløbigt udvalgte byer. Besøgene vil finde sted i sidste halvdel af august 2012, når byerne har indsendt deres endelige ansøgninger. Den nøjagtige tidsfrist for indsendelse vil blive specificeret i en særskilt invitation til at deltage i den endelige udvælgelsesfase.

Under besøgene vil juryens medlemmer være ledsaget af repræsentanter for Europa-Kommissionen og
det danske kulturministerium.

Dr. Manfred Gaulhofer, Formand
Christine Buhl Andersen, Næstformand
Constantin Chiriac
Per B. Christensen
Danuta Glondys
Sir Jeremy Isaacs
Erna Hennicot-Schoepges
Jens Kvorning
Henrik Bo Nielsen
Karsten Ohrt
Katrine Ring
Elisabeth Vitouch
Andreas Wiesand